Zpracování a vyřízení objednávky

Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou uváděny včetně DPH 21% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný prodejní a záruční doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané a objednávku potvrzenou, platí cena, za kterou jste zboží objednali bez ohledu na změny a to po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky, tato doba může být prodloužena dohodou s odpovědným pracovníkem expedice zboží naší společnosti.

Potvrzení objednávky

Objednávka spotřebitele má po telefonickém potvrzení naším pracovníkem status uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (neplatí při osobním odběru). Je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky. V případě osobního odběru na prodejně (a to i v případě objednání prostřednictvím internetu) vzniká kupní smlouva v okamžiku vystavení prodejního dokladu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Objednávku můžete stornovat e-mailem. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás (optimálně odpovědí na e-mail „potvrzení o přijetí Vaší objednávky“ automaticky generovaný a zaslaný v okamžiku obdržení objednávky).

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela, nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení můžete provést ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Případy a okolnosti při kterých nemůžete odstoupit od smlouvy do 14 dní, jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů, přičemž ponesete přímé náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.