Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GIGACOMPUTER a.s., IČ 27705447, se sídlem Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce:
  1. Adresa: Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno
  2. Email: podpora@gigacomputer.cz, Tel: +420 721 400 500
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky zákazníka.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování e-shopu (GIGACOMPUTER a.s.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  3. zajišťující marketingové služby (viz. níže Ochrana osobních údajů).
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. GIGACOMPUTER a.s. neukládá údaje o platebních kartách, které využíváte k uhrazení objednávky. S údaji o vašich platebních kartách nakládá pouze zabezpečená platební brána GoPay a příslušná bankovní instituce.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Ochrana osobních údajů

Tato pravidla pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány, když využíváte webové stránky www.gigacomputer.cz (dále jen „Webové stránky“). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše Webové stránky, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Tato stránka používá soubory cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Předávání informací

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Shromažďované informace a jejich využití

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás žádáme zároveň s výrobky či službami, které požadujete. Když například nakupujete, kontaktujete naše oddělení zákaznické podpory, žádáte o zasílání sdělení, vytvoříte si účet, účastníte se našich akcí či soutěží nebo když komunikujete s našimi Webovými stránkami. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

 1. Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží a fakturační adresy
 2. Přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu vystupujete, hesla a jedinečného uživatelského ID
 3. Osobní údaje jako je pohlaví, místo bydliště, datum narození a historie nákupů
 4. Platební informace či informace o kreditní kartě
 5. Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies

Pokud aktuálně jste zákazníkem společnosti GIGACOMPUTER (například pokud jste nám zaslali objednávku), můžeme použít elektronickou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách, pokud se z odběru novinek neodhlásíte, a to po dobu 3 let od poslední provedené objednávky. V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním marketingových informací o produktech a o službách, akcích a propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané v souvislosti s dalšími produkty či službami – jako například údaje o tom, jak používáte Webové stránky, údaje o provedených nákupech, informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích – můžeme použít k personalizaci sdělení ohledně produktů a služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé. O Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení Vás vždy požádáme v případech, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Kódy třetích stran

Na této stránce jsou trvale umístěny kódy třetích stran za účelem:

 1. Zajištění funkčnosti webu (Google Tag Manager)
 2. Měření a analýzy chování uživatelů na webu (Google Analytics, Hotjar, Zboží.cz, Heuréka, Srovnáme.cz, Toplist)
 3. Zobrazení personalizované reklamy na základě projeveného zájmu (Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook, AdForm)

Technická data jsou uchovávána po dobu 2 let. Více v Právo na informace.

Zničení/Vymazání Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zničíme neprodleně poté, jakmile je již nepotřebujeme uchovávat. Pokud jsou údaje vytištěné na papíře, budou skartovány nebo spáleny. Pokud jsou údaje uchovávány v elektronické formě, budou nenávratně zničeny technickým způsobem.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji:

Máte právo na:

 1. přístup k Vašim údajům
 2. úpravu Vašich osobních údajů v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo
 3. změnu či vymazání Vašich osobních údajů, a to kdykoli.

Máte také právo požádat, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo pozastaveno v souladu s příslušnými právními předpisy. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Mimoto máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

Právo na informace

 1. Jaké údaje sbíráme
 2. Za jakým účelem
 3. Jak s nimi nakládáme
 4. Jak dlouho je uchováváme

GOOGLE ANALYTICS (analytický nástroj od Googlu): google.com/analytics

V Google Analytics používáme reklamní soubory cookie společnosti Google.

 1. Data sbíráme za účelem marketingových analýz a sledování trendovosti, výkonů dílčích marketingových aktivit a predikování budoucích marketingových kampaní a alokaci rozpočtu.
 2. Při analyzování sledujeme pouze trendy, tzn. pracujeme s anonymizovanými a často i vzorkovanými údaji.
 3. Data sbíráme od 14 do 50 měsíců. Mimo to služba umožňuje v Obsahové síti Google (například AdWords) aktivovat funkce jako remarketing.
 4. V případě aktivovaných remarketingových služeb sbíráme data a následně je využíváme pro reklamní účely, konkrétně v reklamním účtu Google Adwords pro oslovování těch, kteří byli aktivní na webových stránkách. Data sbíráme nejdéle na 540 dní.
 5. Více informací na odkaze https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs další informace lze získat zde https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008.

GOOGLE ADWORDS (reklamní systém od Googlu): adwords.google.com

V Google Adwords používáme reklamní soubory cookie společnosti Google.

 1. Ty nám umožňují v Obsahové síti Google aktivovat funkce jako remarketing. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 540 dní. Následně je využíváme v reklamním účtu Google Adwords pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.
 2. Více informací na odkaze https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz.

SKLIK (reklamní systém od Seznamu): sklik.cz

V Skliku používáme reklamní soubory cookie společnosti Seznam.

 1. Ty nám umožňují v Obsahové síti Seznamu aktivovat funkce jako remarketing. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 540 dní. Následně je využíváme v reklamním účtu Sklik pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.
 2. Pro více informací následujte tento odkaz http://www.imedia.cz/.

FACEBOOK BUSINESS/ADS MANAGER

(správce reklam od Facebooku; využívá se i pro reklamy na Instagramu): business.facebook.com

Ve Facebook Business Manageru používáme reklamní soubory cookie společnosti Facebook.

 1. Ty nám umožňují na Facebooku, Instagramu a v Messengeru aktivovat funkce jako remarketing.
 2. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 180 dní. Následně je využíváme v reklamním účtu Facebook Business Manageru pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.
 3. Ve Facebook Business Manageru používáme databázi e-mailů. Ty nám umožňují na Facebooku, Instagramu a v Messengeru oslovit spárované uživatele z této databáze. Pro účely oslovování vlastních publik z e-mailových databází sbíráme data nejdéle na 540 dní.
 4. Pro více informací navštivte tuto stránku https://www.facebook.com/policy.

LINKEDIN CAMPAIGN MANAGER (správce reklam od LinkedInu):

business.linkedin.com/marketing-solutions

Ve LinkedIn Campaign Manageru používáme reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn.

 1. Ty nám umožňují na LinkedInu aktivovat funkce jako remarketing.
 2. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 90 dní. Následně je využíváme v reklamním účtu LinkedIn Campaign Manageru pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.
 3. Ve LinkedIn Campaign Manageru používáme databázi e-mailů. Ty nám umožňují na LinkedInu oslovit spárované uživatele z této databáze. Pro účely oslovování vlastních publik z e-mailových databází sbíráme data nejdéle na 540 dní.
 4. Více informací na odkaze https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

TWITTER AD ACCOUNT (správce reklam od Twitteru): ads.twitter.com

V Twitter Ad Account používáme reklamní soubory cookie společnosti Twitter.

 1. Ty nám umožňují na Twitteru aktivovat funkce jako remarketing.
 2. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 90 dní. Následně je využíváme v reklamním účtu Twitter pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.
 3. V Twitteru používáme databázi e-mailů. Ty nám umožňují na Twitteru oslovit spárované uživatele z této databáze. Pro účely oslovování vlastních publik z e-mailových databází sbíráme data nejdéle na 540 dní.

ADFORM (RTB systém): site.adform.com

V AdForm používáme reklamní soubory cookie společnosti AdForm.

 1. Ty nám umožňují na reklamních plochách zapojených do RTB systému aktivovat funkce jako remarketing.
 2. Pro účely remarketingových kampaní sbíráme data nejdéle na 540 dní. Následně je využíváme v AdForm platformě pro oslovování těch, kteří byli aktivní na konkrétních webových stránkách. Pracujeme s anonymizováními údaji.

PRÁVO na vymazání z těchto nástrojů

Pro odhlášení / výmaz z remarketingových publik, případně behaviorálního a jiného cílem, prosím vyberte danou službu a odhlaste se (postupujte dle pokynu dané služby).

Odhlášení není možné provést bez přihlášení uživatele (odhlášení není možné provést za uživatele).


GOOGLE ANALYTICS (analytický nástroj od Googlu)

https://adssettings.google.com


GOOGLE ADS (reklamní systém od Googlu)

https://adssettings.google.com


SKLIK (reklamní systém od Seznamu)

www.imedia.cz/


FACEBOOK A INSTAGRAM REKLAMY

www.facebook.com/ads/preferences


LINKEDIN CAMPAIGN MANAGER (správce reklam od LinkedInu)

www.linkedin.com/psettings/advertising

www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en


TWITTER AD ACCOUNT (správce reklam od Twitteru)

https://twitter.com/settings/personalization


ADFORM (https://site.adform.com)

Pro odstranění z cílení AdForm reklam se prosím obraťte na správce dat: podpora@gigacomputer.cz

Více informací o behaviorálním cílení reklamy

Na stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby se dozvíte, jak funguje behaviorální cílení on-line reklamy, získáte informace o souborech cookie a postupu, který můžete použít při ochraně vašeho soukromí na internetu.

Kontakt

Vítáme dotazy, připomínky i obavy týkající se našich Pravidel a postupů v rámci ochrany soukromí.

Přejete-li si dát nám zpětnou vazbu nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy nebo přejete-li si vykonat svá práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji, obraťte se prosím na podpora@gigacomputer.cz.